Vogelparadijs

De dieren die in het Nationaal Park Lauwersmeer wonen maken de omgeving nóg mooier. Kom ze bezoeken in hun natuurlijke habitat.


Zeearend

Horen doe je deze vogel bijna niet, maar zien des te beter. Als de zeearend met gespreide vleugels door de lucht zweeft, is hij minstens twee meter breed en een meter lang. Sinds 2010 broedt deze 'vliegende deur', zoals zijn bijnaam duidt, in het Lauwersmeer. De zeearend legt 1-2 eieren in een groot en hooggelegen nest, in de afgelopen jaren zijn er daarom al enkele zeearenden geboren. Een gigantische aanwinst en een groot compliment voor dit Nationaal Park. Vanuit Staatsbosbeheer wordt met enige regelmaat een activiteit georganiseerd waarin je de zeearend kunt spotten.

Een impressie krijgen van dit roofdier? Het profiel van de zeearend is uitgesneden in staal zichtbaar, wanneer je via de N361 het Lauwersmeergebied binnenrijdt. 

Vogels

De verscheidenheid aan biotopen zorgt ervoor dat een groot aantal zeevogels, wadvogels, weidevogels, watervogels, moerasvogels, struweelvogels, bosvogels en roofvogels door het jaar te vinden zijn in het Lauwersmeergebied.

De grazige delen van het Lauwersmeergebied zijn geliefd door plantetende watervogels als de brandgrans en de smient. Ook broeden hier weidevogels als de kievit, de tureluur en de kemphaan. De slenken zijn ’s nachts een slaapplaats voor ganzen en zwanen en overdag een rustplaats voor verschillende soorten eenden. De visetende vogels en de duikeenden vinden hun eten in de diepere wateren van het Lauwersmeergebied, terwijl de ondiepe wateren in trek zijn bij verschillende soorten steltlopers. 

De uitgerekte rietvelden zijn het thuis van broedende en zeldzame moerasvogels als de rietzanger, karekiet en de blauwborst. Daarnaast zijn de rietvelden het overwinteringsgebied van de baardman. De struwelen, bestaande uit veel besdragende struiken en wilde rozen zijn in het najaar en de winter een belangrijke voedplaats voor vogels als de merel, spreeuw en koolmees. De spontaan ontwikkelde- en aangeplante bossen zijn een broedplaats voor de bosvogels.

Doordat het bos steeds ouder wordt, trekt het steeds weer nieuwe soorten vogels aan. De rijkdom aan vogels trekt als gevolg weer roofvogels aan, zoals de grauwe kiekendief en de zeearend, die het gebied weer gebruiken als eet- en rustplaats.

Zeearend Zeearend
Bord zeearend Bord zeearend

Vogels spotten

Rondom het Lauwersmeer staan diverse vogelkijkhutten, de ideale manier om de bewoners van het gebied te bewonderen. De beste spotplekken:

Rietzuivering
Plas vlakbij de haven van Lauwersoog met volop vogels tijdens het broedseizoen zoals de rietzanger en bergeend.

Jaap Deensgat
Veel voorkomende soorten zijn de aalscholver, grote zilverreiger, lepelaar, grauwe gans, brandgans, zomertaling, wintertaling, slechtvalk, zeearend, kluut, watersnip, kemphaan, visdief, baardman en blauwborst.

Bantpolder
Open weidegebied waar wadvogels broeden en grote ganzen overwinteren. Hier kun je bijvoorbeeld de brandgans, wintertaling, kluut , kemphaan, watersnip en de visdief spotten.

Ezumakeeg-Noord
Binnendijks zoetwatergebied met kans op vogels als de zeearend, zwarte ruiter en kemphaan.

Ezumakeeg
Kom kijken voor de aalscholver, lepelaar, grote zilverreiger, grauwe gans, brandgans, bergeend, zomertaling, wintertaling, bruine kiekendief, slechtvalk, zeearend, kluut, watersnip, kemphaan, visdief, of boerenzwaluw.

Nieuwe Robbengat
Spot hier een grauwe gans, bergeend, wintertaling, bruine kiekendief of ijsvogel.

Observatietoren achter de zwarten
Hier kun je de grote zilverreiger, grauwe gans, brandgans, bergeend, slechtvalk, zeearend of kluut vinden.

Oude Robbengat
Als je een lepelaar, grote zilverreiger, grauwe gans, brandgans, kluut, kemphaan of boerenzwaluw wilt spotten, moet je hier zeker eens gaan kijken.

Vlinderbalg
Hier spot je de aalscholver, roerdomp, bruine kiekendief, zeearend, blauwborst of boerenzwaluw.

Hooge Zuidwal
Hier vind je de grauwe gans, bruine kiekendief, water snip of boerenzwaluw.

Kollumerwaard de Baak
Spot hier de grote zilverreiger, roerdomp, grauwe gans, bruine kiekendief, watersnip, baardman of blauwborst.

Uitzichtheuvel Zomerhuisbos
Zie je de aalscholver, grote zilverreiger, roerdomp, grauwe gans, brandgans, bergeend, wintertaling, bruine kiekendief, zeearend, boerenzwaluw, baardman of ijsvogel?Het Lauwersmeergebied is echter niet alleen een vogelparadijs, maar ook de natuurlijke habitat van andere diersoorten:

De Schotse Hooglanders

De Schotse Hooglanders komen in grote aantallen voor in het Lauwersmeergebied in tegenstelling tot de zeearend, waar er maar enkelen rondvliegen. De Hooglanders zijn eind jaren 80 naar Nederland gehaald om de natuurgebieden in bedwang te houden. Ze grazen over grote grasvelden en zorgen dat het gras kort blijft. Hierdoor groeit het Lauwersmeergebied niet dicht met bossen en krijgen andere plant- en diersoorten een kans zich hier te ontwikkelen.

Schotse Hooglanders zijn niet heel erg groot in verhouding met de bekende Nederlandse koe. Hoewel ze er gevaarlijk en stoer uitzien met hun grote horens zijn, zijn het wel vriendelijke dieren. Bovendien zijn ze een genot om naar te kijken. De meest voorkomende kleur is roodbruin, maar dit kan variëren tot zwart en crèmekleurig.

De winter is geen probleem voor de Schotse Hooglanders. Ze houden er van om buiten te grazen en als het gras op is eten ze ook struikjes en jonge boompjes. Alleen als er in de winter niet genoeg voedsel te vinden is voor de Hooglanders, moeten ze tegen het eind van de winter bijgevoerd worden. De koniks en Hooglanders zijn dan al erg afgevallen. Konikpaarden kunnen prima een kwart van hun gewicht verliezen, Hooglanders nog meer. In het voorjaar komen deze kilo’s er weer aan als er weer genoeg voedsel te vinden is. 

Konikpaarden

De konikpaarden behoren tot de grote grazers in het Lauwersmeergebied. Ze snijden het gras bijna tot de grond af met hun tanden. Het komt door de grote grazers dat het landschap van het Lauwersmeer zo gevarieerd blijft.

De koniks zijn speciaal gefokt om de oerpaarden terug te krijgen die in het wild kunnen overleven en in grote natuurgebieden grazen. Gedomesticeerde paarden zijn vaak te zwak om de winters te overleven. In Polen hebben speciale fokprogramma’s getracht de wilde oerpaarden, de tarpans, terug te krijgen. Hier zijn de koniks uitgekomen.

Schotse Hooglander Schotse Hooglander
Konikpaard Konikpaard

Deel deze pagina